Forretningsudvalg

Danmarks Luftsport Forbund

Forretningsorden for KDAs forretningsudvalg

 1. Forretningsudvalget står for KDAs daglige drift, herunder den løbende økonomi og  overholdelse af det vedtagne budget.
 2. Forretningsudvalget er beslutningsdygtig, når mindst 2 af dets 3 medlemmer, herunder formanden eller i dennes fravær næstformanden, er til stede.
 3. Mindst to medlemmer af Forretningsudvalget skal godkende alle fakturaer før betaling.
 4. Formanden eller i dennes fravær næstformanden indkalder til møder i Forretningsudvalget.
 5. Der stemmes med almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.
 6. Der udarbejdes referat fra møderne i Forretningsudvalget, så vidt muligt senest 14 dages efter mødet. Referatet er gældende, såfremt der ikke er gjort indsigelser inden 8 dage fra udsendelsen til medlemmerne. Referatet sendes derefter til unionerne til orientering og publiceres på KDA’s hjemmeside. Dog skal personfølsomme oplysninger, eller andre oplysninger som bestyrelsen beslutter, anonymiseres eller fjernes inden publicering på hjemmesiden.
 7. Dagsorden for møderne skal altid indeholde:
 8. Perioderegnskab frem til senest afsluttede kvartal
 9. Likviditetsopgørelse pr dato for mødet
 10. Likviditetsprognose for resten af regnskabsåret
 11. Organisation, herunder status for de igangværende sager