Refusion af brændstofafgifter - hvordan?

AS 481 113 penge paa kort smalKDA har haft møde med SKAT’s juridiske afdeling og skal her redegøre for SKAT’s fortolkning af reglerne for refusion af brændstofafgift.

1. Bevilling til refusion
Brændstofafgiften refunderes kun hvis flyets ejer er i besiddelse af en bevilling til tilbagebetaling af energiafgift. Bevillingen dokumenter hvem der skal have refusionen af den indbetalte brændstofafgift retur. En bevilling til refusion af brændstofafgift fås ved ansøgning hos nærmeste regionsskattecenter. Ved ansøgning om bevilling oplyses flyets eller flyenes kendingsbogstaver og flyvningens formål/art (se nedenfor). Der kan søges bevilling uanset brændstoftype (fx flybenzin/bilbenzin).
Vejledning i ansøgning om bevilling til refusion fås ved henvendelse til KDA eller egen medlemsunion. Refusion kan kun forventes at gives fra det tidspunkt, hvor ansøgning til bevilling til refusion er ansøgt.

2. Jetbrændstof
Hvis flyet anvender jetbrændstof (A1) er der standardmæssig ikke brændstofafgift på brændstoffet, idet det normalt kun anvendes erhvervsmæssigt. Anvendes brændstoffet privat og udenfor de nedenstående punkter skal afgiften betales. Der afkræves ikke brændstofafgift ved køb af jetbrændstof, men afgiften for den afgiftspligtige del af brændstoffet betales senere ved angivelse til SKAT.

3. Opkrævning
Brændstofafgiften opkræves direkte af benzinselskabet ved køb af brændstoffet (gas eller benzin).

4. Flyvningens art
Udgifter til brændstofafgifter til brændstof som er anvendt til følgende typer flyvninger refunderes:

a. Firma- og forretningsmæssig flyvning.
Defineres som udgangspunkt som flyvning der foretages for at udføre et lønnet hverv for en virksomhed. Dokumentation for rejsens formål kan kræves på forlangende af skattemyndigheden, men skal ikke dokumenteres ekstraordinært udover dokumentationen nævnt i punkt 7.

b. Anden flyvning i forbindelse med udførelse af erhverv.
Sprøjtning af afgrøder, fotoflyvning, trafikovervågning, eftersøgning igangsat af myndigheder eller lignende. Videnskabelige flyvninger til forskning og research, f.eks. meteorologiske og miljømæssige målinger til vejrobservationer og forskning. Det kan ligeledes være flyvning iværksat af offentlige myndigheder, f.eks. Hjemmeværn, miljømyndigheder etc.

c. Flyvning med henblik på transport af personer og gods.
Er flyvning der transporterer personer eller gods til et andet sted mod vederlag eller som led i arbejde.
Men - at transportere firmaets egne medarbejdere rundt er ikke længere omfattet af afgiftsfritagelsen. Ligeledes er flyvninger til og fra flyværksteder heller ikke omfattet af fritagelsen.
15. december 2014 udsendte Skat et styresignal, som ændrer hidtidig praksis for generel afgiftfritagelse for bl.a. flybrændstof. Praksis ændres med virkning fra 1. juli 2015. http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2168388&vId=0&lang=DA

Lufttransport af svævefly (flyslæb) samt lufttransport af sportsudøvere (faldskærmsspringere og paraglidere) betragtes som transport mod vederlag og der kan refunderes brændstofafgifter for flyvning med dette formål.
Flyslæb af skole- eller klubejet svævefly med instruktør ombord eller hvor der foregår autoriseret skoleflyvning er refusionsberettiget. (se punkt d)

d. Skole og træningsflyvning.
Skoleflyvning: En flyvning der udføres, med henblik på at opnå de praktiske færdigheder der kræves, for at få udstedt et pilotcertifikat, en instrumentrettighed eller en type rettighed. Flyvningen udføres under overvågning og instruktion af en flyveinstruktør. For at få refusion for skoleflyvning, skal skoleflyvningen foregå i flyveskolens eller flyveklubbens fly. Der er ikke refusion af brændstof anvendt til skoleflyvning i privatejet fly. Ved et leaset eller lejet fly er det en forudsætning at flyet er 100% til rådighed for flyveskolen eller flyveklubben uden begrænsning i anvendelsen. Flyslæb med henblik på skoleflyvning med svævefly er afgiftsfrit, hvis dette foregår med et fly ejet af en flyveklub, Registred Facility eller –skole (se også punkt c)

Træningsflyvning: En flyvning, hvorunder pilotens færdigheder bedømmes af en flyveinstruktør eller som udføres med det formål at bevare et pilotcertifikats rettigheder.
Der er ikke refusion af brændstofafgift på brændstof anvendt til bevarelse af rettigheder (f.eks. de 12 timer for PPL-indehavere).
Et PFC i eget fly er ikke refusionsberretiget.

5. Afgørelse om refusion
Refusion af brændstofafgift for flyvningen er ikke afhængig af flyets ejerforhold, brændstoftypen (AVGAS eller MOGAS) eller luftfartøjstypen, men af formålet med flyvningen
(se ovenfor).

6. Fornøjelsesflyvning
Der refunderes ikke brændstofafgift for fornøjelsesflyvning af rekreativ art, men udelukkende for flyvninger der falder ind under ovenstående undtagelser – og udelukkende for den del af brændstoffet der er anvendt til den pågældende flyvning.

7. Dokumentation
Såfremt en luftfartøjsejer eller –bruger (ved leasing) ønsker refusion af brændstofafgiften er denne pligtig til i sit regnskab at dokumentere mængden af brændstof der er tilgået til de refusionsberrettigede flyvninger (motortid med angivelse af start- og sluttid for flyvning, brændstofforbrug pr. time samt dato for påfyldning af brændstof og mængde). Der føres et regnskab over forbruget (se eksempel på hjælpeskema) og anmodning om tilbagebetaling gøres ved udfyldelse af blanket 23.004, som findes på SKAT’s hjemmeside på linket: http://www.skat.dk/getFile.aspx?Id=25058.

Med den ovenstående retningslinie håber vi at kunne undgå at bruge tid på ansøgning om refusion af brændstofafgifter for flyvning som ikke er omfattet af lovens undtagelser.

Såfremt der skulle være spørgsmål til eller problemer med brændstofafgifterne kan KDA kontaktes for hjælp og vejledning (gratis service for medlemmer af KDA).

Hjælp med informationer:

KDA vil gerne modtage informationer om givne eller afslåede bevillinger til refusion.