Vedtægter

Danmarks Luftsport Forbund

For

KONGELIG DANSK AEROKLUB

(Danmarks Luftsports Forbund)

Stiftet 20. januar 1909

Vedtaget på Repræsentantskabsmødet den 24. april 2021. I kraft fra samme dato.

§ 1     Navn og hjemsted

Foreningens navn er “Kongelig Dansk Aeroklub”, forkortet KDA. Tillægsnavne er ”Danmarks Luftsports Forbund” og ”Royal Danish Aero Club”.

Hjemsted for foreningen, som er en paraplyorganisation, er den til enhver tid siddende formands adresse.

§ 2     Formål

KDA´s formål er at varetage dansk flyvnings og luftsports interesser i den udstrækning disses udøvere gennem medlemskab eller på anden måde er tilknyttet KDA.

KDA skal i det omfang det er muligt, under hensyntagen til de enkelte medlemsorganisationers egne interesser, støtte op om luftsport nationalt og internationalt.

KDA repræsenterer Danmark i Fédération Aeronautique Internationale (FAI) General Conference, hvor KDA varetager de tilsluttede organisationers interesser.

KDA uddelegerer Sporting Powers til den enkelte medlemsorganisation dækkende den/de relevante FAI sub-kommissioner.

§ 3     Tilsluttede organisationer

3.1     Klubber, foreninger, sammenslutninger af sådanne og lignende (i det følgende benævnt organisationer) kan tilsluttes KDA ved tiltrædelsesaftale mellem KDA og den pågældende organisation. KDA kan henvise en ansøgende organisation til at blive tilknyttet medlemskab af en allerede tilknyttet organisation med nærlig sammenfaldende sportslig aktivitet.

En tilsluttet organisations love eller vedtægter må ikke være eller ved fremtidig ændring komme i strid med KDA’s vedtægter.

3.2     Reglerne for relationen mellem KDA og medlemsorganisationerne fastsættes i regulativ, besluttet i henhold til § 8.4.

3.3     Samarbejde kan etableres med organisationer med tilknytning til flyvning, der ikke udøver sportslig virksomhed som defineret af FAI, og som ikke er tilsluttet KDA. Bestyrelsen fastsætter reglerne for et sådant samarbejde.

3.4     Tilslutning kan ske til landsdækkende organisationer, der blandt andet har til formål at understøtte aktiviteter, der er sammenfaldende med KDA’s formål, jvf. § 2.

§ 4     Medlemmer

Medlemmerne af KDA består af:

4.1     Æresmedlemmer.

Som æresmedlemmer kan udnævnes danske eller udenlandske personer efter enstemmig vedtagelse af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

4.2     Organisationer.

Som organisationsmedlemmer optages medlemmer af de organisationer, som er tilsluttet KDA ved tiltrædelsesaftale, jfr. paragraf 3 pkt. 3.1..

4.3     Direkte medlemmer.

Som direkte medlem kan optages personer, der er under 18 år (juniormedlemmer), personer over 18 år, firmaer og institutioner.

4.4     Firmamedlemmer.

Som firmamedlemmer kan optages personligt ejede virksomheder, selskaber og foreninger. Firmamedlemmer har ingen stemmeret, men ansatte kan opnå medlemsfordele efter nærmere aftale. Optagelse som firmamedlem er betinget af bestyrelsens godkendelse.

4.5     Der optages ikke nye direkte medlemmer og firmamedlemmer

§ 5     Ophør af medlemskab

5.1     Direkte medlemmer

Udmeldelse skal ske skriftligt eller ved bekræftet e-mail til KDA med mindst 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår

5.2     Medlemsorganisationer

Et medlemskab kan af hver af parterne opsiges ved anbefalet brev eller bekræftet e- mail med 6 måneders varsel til ophør med udgangen af et kalenderår.

Ved opsigelse af medlemskab bortfalder medlemsorganisationens ret andel i KDA’s formue.

5.3     Kontingentrestance udover 1 måned, trods skriftligt påkrav, medfører ophør af medlemskab uden yderligere varsel.

5.4     Alle former for medlemskab kan bringes til ophør ved eksklusion, dette besluttes af Repræsentantskabet.

§ 6     Kontingent

6.1     Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

6.2     Alle andre medlemmer betaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af repræsentantskabet.

6.3 Medlemsorganisation betaler kontingent baseret på antallet af licenser/certifikater (aktive udøvere) udstedt af medlemsorganisationen eller myndighederne. Kontingentets størrelse fastsættes af repræsentantskabet.

§ 7     Ret til deltagelse i arrangementer med mere

Alle medlemmer har adgang til KDA’s fælles møder og arrangementer.

Alle medlemmer har desuden ret til den service og interessevaretagelse, der efter forretningsudvalgets beslutning er etableret for deres medlemsgruppe.

§ 8     Repræsentantskabsmøder

Repræsentantskabet er KDA’s øverste myndighed.

8.1     Adgang til repræsentantskabsmødet:

Alle KDA’s medlemmer har adgang til repræsentantskabsmødet. De medlemmer, som organisationerne og de direkte medlemmer har valgt som repræsentanter og bestyrelsesmedlemmer har taleret.

Øvrige medlemmer har taleret under dagsordenens punkt 7 Eventuelt.

8.2     Repræsentantskabets dirigent:

Repræsentantskabet ledes af en af repræsentantskabet valgt dirigent, der ikke behøver at være medlem af KDA. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende afviklingen af dagsordenen, for så vidt han ikke måtte finde anledning til at henvise en sags behandling til repræsentantskabets afgørelse.

8.3 Stemmeret og afstemninger:

På repræsentantskabsmødet udøves stemmeretten ved repræsentant(er). Repræsentanten(erne) stemmer med det antal stemmer, organisationen eller medlemsgruppen er berettiget til.

Regler for tildeling af stemmer:

8.3.1. Medlemsorganisationer.

Hver tilsluttet medlemsorganisation, der ikke er i kontingentrestance, har følgende stemmer, baseret på medlemsorganisationens størrelse.

1 – 99 medlemmer1 stemme
100 – 999 medlemmer2 stemmer
1000 – 9999 + medlemmer3 stemmer

Medlemstallet opgøres jf. §6 stk. 3, opgjort senest 14 dage før repræsentantskabsmødet.

8.3.2. Æresmedlemmer og Direkte medlemmer.

Denne gruppe har, for medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, 1 stemme pr. påbegyndte 100 medlemmer, opgjort efter medlemstallet den nærmeste forudgående 31. december.

Repræsentanten(erne) for denne medlemsgruppe vælges på et møde umiddelbart forud for repræsentantskabsmødet ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte.

8.3.3. Firmamedlemmer har ikke stemmeret

Alle spørgsmål afgøres ved simpel stemmeflerhed, jf. dog §18 om ændring af vedtægter og eksklusion samt § 19 om opløsning.

Ved stemmelighed bortfalder et forslag.

Afstemninger skal være skriftlige, hvis mindst én stemmeberettiget kræver det.

8.4 Med respekt af disse vedtægter fastsættes og ændres regulativ for relationen mellem KDA og medlemsorganisationerne af repræsentantskabet ved simpel stemmeflerhed.

8.5. Protokol.

Der føres protokol over repræsentantskabsmødets forløb.

Protokollen underskrives af dirigenten og den på repræsentantskabsmødet fungerende formand og har herefter fuld beviskraft.

8.6     Opstilling

8.6.1. Medlemmer af forretningsudvalget samt revisor skal senest 30 dage forud for repræsentantskabsmødet oplyse Koordineringsudvalget, om de ønsker at genopstille.

8.6.2. Alle forslag til kandidater meddeles KDA senest 10 dage forud for repræsentantskabsmødet og forslagene udsendes derefter til organisationerne.

§ 9     Ordinære repræsentantskabsmøder

Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes årligt inden udgangen af april måned. 

Det indkaldes med mindst 6 ugers varsel ved bekræftet e-mail til de tilsluttede organisationer, samt ved opslag på KDA’s hjemmeside.

Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for afholdelsen.

Repræsentantskabet skal behandle følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af årsberetning.

3. Forelæggelse af sidste årsregnskab til decharge, samt orientering om indeværende års driftsmæssige resultat ved forretningsudvalget.

4. Behandling af indkomne forslag fra koordineringsudvalget og medlemsorganisationerne, herunder forelæggelse af budget samt godkendelse af kontingent for indeværende år.

5. Valg. 

5.1 Valg for formand for forretningsudvalg

5.2 Valg af næstformand for forretningsudvalg

5.3 Valg af økonomiansvarlig for forretningsudvalg

5.4 Valg af revisor

6. Eventuelt

Forslag der tilsigter at tilvejebringe en repræsentantskabsbeslutning under dagsordenens punkt 4 skal være KDA’s kontor i hænde senest 4 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse.

Kongelig Dansk Aeroklubs årsberetning, den reviderede og underskrevne årsrapport samt indkomne forslag udsendes til medlemsorganisationer pr. bekræftet e-mail senest 14 dage før afholdelse af repræsentantskabsmødet. Samme dokumenter kan tillige downloades fra KDA’s hjemmeside fra 14 dage før afholdelse af repræsentantskabsmødet.

§ 10   Ekstraordinære repræsentantskabsmøder

Et ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent eller når repræsentanter for mindst en tredjedel af de mulige stemmer begærer det ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet.

Indkaldelse til et af repræsentanterne begæret ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske senest 6 uger efter begæringens modtagelse.

Et ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekræftet e-mail til de tilsluttede organisationer, samt ved opslag på KDA’s hjemmeside.

Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for det ekstraordinære repræsentantskabsmødes afholdelse og skal desuden indeholde dagsordenen med angivelse af de spørgsmål, der giver anledning til dets afholdelse.

Stedet for afholdelsen af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde afgøres af bestyrelsen.

§ 11  Protektor

KDA skal søge at have en Protektor til hjælp i arbejdet for fremme af KDA’s formål.

§ 12  Koordineringsudvalg

Koordineringsudvalget består af formændene fra hver af de tilsluttede organisationer, eller dennes stedfortræder. Opsiger et medlem af Koordineringsudvalgets medlemsorganisation sit medlemskab af KDA, skal vedkommende forlade Koordineringsudvalget senest ved opsigelsesperiodens udløb.

Koordineringsudvalget mødes mindst 2 gange om året.

12.1. Forretningsudvalg

Forretningsudvalgets sammensætning:

Valgbar til forretningsudvalget er ethvert medlem af koordineringsudvalget, der har stemmeret på repræsentantskabsmødet.

Et medlem af forretningsudvalget skal i hele sin valgperiode være formand af en medlemsorganisation jfr. § 4 stk. 2 og 3. eller udpeget som dennes stedfortræder og medlem af Koordineringssudvalget.

Opsiger et forretningsudvalgsmedlems medlemsorganisation sit medlemskab af KDA, skal vedkommende forlade forretningsudvalget senest ved opsigelsesperiodens udløb.

Forretningsudvalget består af en formand, en næstformand og en økonomiansvarlig. Alle medlemmer af forretningsudvalget er på valg hvert år.

Finder valget af forretningsudvalgets medlemmer sted ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, regnes funktionstiden fra det nærmeste forudgående ordinære repræsentantskabsmøde.

Forretningsudvalgets valgperiode er 1 år regnet fra det ordinære repræsentantskabsmøde.

12.1.1. Forretningsudvalgets medlemmer skal senest 30 dage forud for et repræsentantskabsmøde oplyse, om de ønsker at genopstille.

12.2. Afholdelse af møder i forretningsudvalget:

Udvalget ledes efter en forretningsorden vedtaget af koordineringsudvalget. Denne tiltrædes af alle udvalgsmedlemmer hvert år på det første udvalgsmøde efter et ordinært repræsentantskabsmøde.

12.3. Tegning og beslutningsdygtighed:

KDA forpligtes ved underskrift af forretningsudvalgets 3 medlemmer.

Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når alle medlemmer af dette er til stede.

§ 13  Udvalg

Forretningsudvalget kan nedsætte faste og ad hoc-udvalg eller etablere netværk til løsning af særlige opgaver.

§ 14  Sekretariatet

Sekretariatet varetager KDA’s daglige funktioner efter bestyrelsens anvisninger. Bestyrelsen kan ansætte en direktør/generalsekretær til at lede sekretariatet.

Direktøren/generalsekretæren kan ansætte yderligere lønnede medarbejdere i overensstemmelse med en af bestyrelsen godkendt organisationsplan.

Bestyrelsen kan meddele direktøren/generalsekretæren og dennes medarbejdere fuldmagt over for myndigheder, banker med videre.

Direktøren/generalsekretæren og sekretariatets personale kan ikke modtage valg til bestyrelsen.

§ 15  Regnskab

KDA’s regnskabsår er kalenderåret.

Inden den 15. februar skal den afsluttede årsrapport tilstilles revisorerne, der senest den 15.

KDA’s regnskabsår er kalenderåret. 

Inden den 15. februar skal den afsluttede årsrapport tilstilles revisorerne, der senest den 15. marts afleverer årsrapporten forsynet med revisionspåtegning til bestyrelsen. Snarest muligt efter at årsrapporten er modtaget fra revisorerne, godkender og underskriver bestyrelsen årsrapporten. Årsrapporten fremlægges til decharge på repræsentantskabsmødet.

§ 16  Revision

Til at revidere årsrapporten vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde en statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 17  Formue

KDA’s formue skal altid og udelukkende tjene KDA’s formål.

Kontante midler, med undtagelse af den til enhver tid nødvendige kassebeholdning, skal altid være anbragt i et solidt pengeinstitut, i børsnoterede obligationer eller investeringsfonde/foreninger.

§ 18   Vedtægtsændringer og eksklusion

Ændring af disse vedtægter eller eksklusion af en organisation eller et medlem kan kun vedtages på et ordinært repræsentantskabsmøde eller et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

På dette repræsentantskabsmøde, hvor mindst halvdelen af KDA’s mulige stemmer skal være repræsenteret, kan en beslutning kun træffes med en majoritet på 2/3 (to tredjedele) af de afgivne stemmer.

Hvis der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal stemmer til, at en gyldig beslutning kan træffes, indkalder bestyrelsen til et nyt repræsentantskabsmøde med mindst 4 ugers varsel.

På dette møde kan kun træffes en gyldig beslutning med en majoritet på 2/3 (to tredjedele) af de afgivne stemmer, uanset det repræsenterede antal stemmer.

§ 19  Opløsning

Beslutning om KDA’s opløsning kan kun tages på et repræsentantskabsmøde, der er indkaldt i den anledning.

På dette repræsentantskabsmøde, hvor mindst halvdelen af KDA’s mulige stemmer skal være repræsenteret, kan en beslutning om opløsning kun træffes med en majoritet på ¾ (tre fjerdedele) af de afgivne stemmer.

Hvis der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal stemmer til, at en gyldig beslutning kan træffes, indkalder bestyrelsen til et nyt repræsentantskabsmøde.

På dette repræsentantskabsmøde kan en gyldig beslutning om opløsning træffes med en majoritet på 3/4 (tre fjerdedele) af de afgivne stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret.

På samme måde tages der beslutning om anvendelse af KDA’s formue samt de historiske effekter, når KDA’s opløsning er vedtaget.

Den kontante formue tilfalder de til KDA tilsluttede medlemsorganisationer – dog ikke direkte medlemmer – i forhold til seneste 5 års indbetalte kontingent.

Denne paragraf kan kun ændres efter samme beslutningsmæssige regler, som gælder for opløsning.