Koordineringsudvalg

Danmarks Luftsport Forbund

Forretningsorden for KDA´s koordineringsudvalg.

1. Koordineringsudvalget formulerer KDA´s politik på udvalgsområderne og udpeger blandt sine medlemmer en kontaktperson for de faste udvalg. Dette medlem har ansvaret for at være orienteret om arbejdet i udvalgene herunder ansvaret for at udarbejde/revidere udvalgenes kommissorier ligesom vedkommende er budgetansvarlig for udvalget.

2. Koordineringsudvalget kan nedsætte ad hoc udvalg til behandling af særlige sagsområder

3. Koordineringsudvalget er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dets medlemmer, herunder formanden eller i dennes fravær næstformanden, er til stede.

4. Formanden eller i dennes fravær næstformanden indkalder til møder i Koordineringsudvalget i henhold til vedtægterne. Der skal desuden indkaldes til Koordineringsudvalget med samme varsel, hvis mindst to af medlemmer ønsker det.

5. Der stemmes med almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.

6. Koordineringsudvalget varetager KDA´s løbende forretninger, herunder gennemførelsen af beslutninger truffet af repræsentantskabet.

7. Koordineringsudvalget skal om muligt være repræsenteret i de nedsatte udvalg.

8. Der udarbejdes referat fra møderne i Koordineringsudvalget, så vidt muligt senest 14 dages efter mødet. Referatet er gældende, såfremt der ikke er gjort indsigelser inden 8 dage fra udsendelsen til medlemmerne. Referatet sendes derefter til organisationerne til orientering og publiceres på KDA’s hjemmeside. Dog skal personfølsomme oplysninger, eller andre oplysninger som bestyrelsen beslutter, anonymiseres eller fjernes inden publicering på hjemmesiden.

9. Det tilstræbes at afbud til møderne i Koordineringsudvalget sker senest en uge før mødet.

10. Mødekalender for det kommende år fastlægges på det konstituerende møde. Der aftales to ordinære møder årligt, normalt i september og januar. Følgende punkter skal behandles på hvert af de ordinære møder

• Perioderegnskab frem til senest afsluttede kvartal

• Likviditetsopgørelse pr dato for mødet

• Likviditetsprognose for resten af regnskabsåret

• Organisation, herunder status for de igangværende sager

11. På første møde efter et repræsentantskabsmøde sker fordeling af kontaktpersoner jf. pkt. 1, der nedsættes et forretningsudvalg, aftales mødekalender for det kommende år og nærværende forretningsorden gennemgås og tiltrædes af medlemmerne.

Vedtaget på Repræsentantskabsmøde i april måned 2020.