Regulativ

Danmarks Luftsport Forbund

Regulativ for relationen mellem KDA og medlemsorganisationerne.

§ 1

Dette regulativ har hjemmel i § 3.3 i KDAs vedtægter og regulerer med virkning fra 19. april 2020 forholdet mellem KDA og de organisationer, der er knyttet til KDA.

Regulativet er baseret på et gensidigt og loyalt samarbejde mellem KDA og medlemsor– ganisationerne.

§ 2

KDA repræsenterer som fælles, landsdækkende interesseorganisation medlemsorganisationerne på områder af fælles interesse, når ikke andet er aftalt.

Udover de medlemsydelser KDA generelt har påtaget sig jfr. beslutninger på repræsentantskabsmøder eller iIforretningsudvalget, kan KDA, efter aftale med en organisation i hvert enkelt tilfælde, påtage sig yderligere at yde support til organisationen.

§ 3

Medlemsorganisationernes vedtægter må ikke være eller ved fremtidig ændring komme i strid med KDAs vedtægter.

Hverken KDAs eller medlemsorganisationernes vedtægter må være i strid med KDAs eller medlem- sorganisationenes formål.

Hvis en medlemsorganisation tillige er medlem af Danmarks IdrætsFforbund, må KDA ikke i forhold til denne medlemsorganisation vedtage regler, der kan være i konflikt med dette medlemskab.

§ 4

Medlemsorganisationers rettigheder og pligter udover dem, der er nævnt i KDAs vedtægter, er anført i dette regulativ, eller er omhandlet iI tiltrædelsesaftalen mellem KDA og medlemsorganisationen i overensstemmelse med KDAs vedtægter og regulativet.

§ 5

Så længe en medlemsorganisation er knyttet til KDA, betaler den årligt kontingent til KDA. Kontingentet fastsættes af KDAs repræsentantskab.

Kontingentet betales 1 gang årligt senest 1. maj. Kontingentets størrelse fastsættes og reguleres på repræsentantskabsmødet.

Udebliver betaling, efter at der to gange er rykket for beløbet med en fastsat betalingsfrist på 8 dage, og der ikke er truffet anden aftale, ophører medlemskab af KDA øjeblikkeligt, og kontingent svarende til den normale opsigelsesperiode jfr. tiltrædelsesaftalen med medlemsorganisationen forfalder umiddelbart til betaling.

§ 6

6.1. KDA og medlemsorganisationen påtager sig gensidigt:

at holde hinanden underrettet om respektive organisations love og ændringer heri. 

6.2. KDA påtager sig, udover hvad der er nævnt i § 2:

  1. at repræsenterer Danmark ved FAI General Conference
  2. at være repræsenteret i EAS på vegne af alle tilsluttede organisationer

6.3. Den enkelte medlemsorganisation påtager sig:

  1. at overholde KDAs vedtægter og de bestemmelser, KDA har truffet;
  2. at efterleve FAIs sporting code samt de beslutninger, som bestyrelsen måtte træffe herom;
  3. at varetage de danske luftsports interesser i de respektive subkommissioner under FAI hvortil organisationen er blevet tildelt sporting power af KDA;
  4. på anmodning fra KDA at udpege medlemmer til deltagelse I arbejdsgrupper i EAS
  5. At udpege formanden som medlem af koordineringsudvalget.

§ 7

Der skal afholdes min. 2 møder i koordineringsudvalget årligt, hvor de tilsluttede organisationer deltager. 

Der skal udarbejdes et officielt referat fra disse møder.

§ 8

Opstår der i relation til en medlemsorganisation et problem, der ikke er forudset i dette regulativ, søges det Iøst i en drøftelse mellem de to organisationers bestyrelser, der så vidt muligt afsluttes med en aftale om problemets Iøsning.

Løses problemet ikke med en sådan aftale, kan sagen af hver af parterne indbringes for KDA’s repræsentantskabsmøde.

Kan problemet ikke Iøses ved aftale og er det af en sådan karakter, at beslutning ikke kan afvente behandling på et repræsentantskabsmøde, træffer KDAs koordinationsudvalg bestyrelse denne beslutning. Denne be– slutning kan af hver af parterne ligeledes indbringes for KDAs repræsentantskab.

§ 9

Dette regulativ træder i kraft den 19. april 2020 og afløser hidtidige overenskomster mellem KDA og medlemsorganisationerne. 

Der skal inden da være indgået tiltrædelsesaftaler i henhold til § 10 mellem KDA og de medlems- organisationer, der var knyttet til KDA på tidspunktet for regulativets vedtagelse.

For organisationer, som tilknyttes KDA efter regulativets vedtagelse, gøres regulativet gældende ved tiltrædelsesaftale i henhold til § 10 mellem KDA og pågældende organisation.

§ 10

Med respekt af KDAs vedtægter, dette regulativ og de bestemmelser, der i øvrigt måtte være truffet i KDA, kan de tiltrædelsesaftaler, hvorved regulativet gøres gældende, indeholde aftaler om:

Det eller de IT-systemer, der anvendes i relationen mellem KDA og respektive medlemsorga– nisation.

Terminer og fremgangsmåder for økonomiske transaktioner mellem KDA og respektive medlemsorganisation.

Den praktiske udveksling af data mellem KDA og respektive medlemsorganisation. Abonnementer på FLYV på medlemsvilkår

§ 11

Dette regulativ er vedtaget af KDAs repræsentantskab den 19. april 2020 og kan kun ændres af dette repræsentantskab i henhold til de regler, der gælder herfor i KDAs vedtægter.